top of page
kitap yığını
Aydınlatma Metni

İş Başvuru Formu Aydınlatma Metni

Finner Ship Management LTD. (Bundan sonra “Finner Ship” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir:

Bu kapsamda başvuru formunu doldurmanız ve CV lerinizi iletmeniz durumunda “Ad, soy ad, TCKN, adres, telefon, imza, fotoğraf, uyruk, meslek bilgisi, eğitim bilgisi, sertifika bilgisi, doğrum yeri, doğum tarihi, e-posta, engellilik bilgisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi” gibi kişisel verileriniz başvurunuzun değerlendirilmesi ve uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.

“Kimlik bilgisi, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgisi” kategorilerine giren kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda,

“Sağlık bilgisi ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi” kategorisine giren özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 6/2 maddesi kapsamında açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Finner Ship kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler uyarınca tedarikçiler ve yalnızca işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla, Yılmaz Ulusoy Holding ve topluluk şirketleriyle Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Finner Ship kişisel verilerinizi iş başvuru formunu doldurmanız ve CV lerinizi mail yoluyla iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Finner Ship ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

“Kimlik bilgisi, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgisi” kategorilerine giren kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/-f maddesi uyarınca 2 yıl süreyle,

“Sağlık bilgisi ve ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi” kategorisine giren kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir. Açık rızanızı her zaman geri alabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Finner Ship’e başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Finner Ship’e iletmeniz durumunda Finner Ship talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Finner Ship, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

bottom of page